loading icon

Zawiadomienie o zmianie załącznika

Pełnomocnik Zamawiającego – Voltra Sp. z o.o. reprezentujący Zamawiających w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „„Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra” zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2164) dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ (“Wzór umowy”)

Zawiadomienie o zmianie załącznika

Dokumentacja przetargowa (po zmianie załącznika nr 3 “Wzór Umowy”)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pozostaje bez zmian tj.: 08/11/2017 Godzina: 11:00