loading icon

Autokorekta załącznika 1a do SWZ

Pełnomocnik Zamawiających dokonuje autokorekty załącznika 1a do SWZ.

Korekcie podlega załącznik 1a: kolumna E – NIP:

  • komórki od E217 do E236
  • komórki od E285 do E420
Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego oraz dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.

Specyfikacja Warunków Zamówieniauwzględniająca w/w korektę

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa dnia 01.04.2021 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Adres skrzynki podawczej ePUAP zostanie podany wkrótce na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.