loading icon

Zawiadomienie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pełnomocnik Zamawiającego – Voltra Sp. z o.o. / Voltra Energy Sp. z o.o. reprezentujący Zamawiających w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXI/2019 Voltra” dokonuje modyfikacji*treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tj.

Zmianie ulega:

IV.2.2 Termin składania ofert

Jest

Data: 06.05.2019

Czas lokalny:11:00

Powinno być

Data: 15.05.2019

Czas lokalny: 11:00

IV.2.7 Warunki otwarcia ofert

Jest

Data: 06.05.2019

Czas lokalny:11:15

Powinno być

Data: 15.05.2019

Czas lokalny: 11:15

Modyfikacji ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

XII. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jest

Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2019 r. do godz. 11.00

Powinno być

Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap URZĄD MIASTA JÓZEFOWA (05-420 JÓZEFÓW, WOJ. MAZOWIECKIE) /r7210ooisn/SkrytkaESP  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2019 r. do godz. 11.00

 

Sprostowanie wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

Zawiadomienie o sprostowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (po zmianie 13.05.2019 r.)