loading icon

Zawiadomienie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pełnomocnik Zamawiającego – Voltra Sp. z o.o. / Voltra Energy Sp. z o.o. reprezentujący Zamawiających w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXI/2019 Voltra” dokonuje modyfikacji*treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tj.

Zmianie ulega:

IV.2.2 Termin składania ofert

Jest

Data: 06.05.2019

Czas lokalny:11:00

Powinno być

Data: 14.05.2019

Czas lokalny: 11:00

IV.2.7 Warunki otwarcia ofert

Jest

Data: 06.05.2019

Czas lokalny:11:15

Powinno być

Data: 14.05.2019

Czas lokalny: 11:15

Modyfikacji ulega załącznik nr 1a/1b/1c poprzez dodanie kolumny Q,R,S informującej o aktualnie obowiązującej cenie netto zł/1kWh w poszczególnych strefach.