loading icon

Zawiadomienie o zmianie SIWZ

Pełnomocnik Zamawiającego – Voltra Sp. z o.o. / Voltra Energy Sp. z o.o. reprezentujący Zamawiających w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXIII/2019 Voltra” dokonuje zmiany pierwotnego ogłoszenia.

Modyfikacji podlega załącznik nr 1b ( szacunkowy wolumen, wartość szacunkowa ).

Modyfikacja podyktowana jest zmianą terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej dla wybranych punktów.

Termin składania ofert oraz Warunki otwarcia ofert ulegają zmianie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 13/08/2019 Godzina 11:00

Zmiana wysłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – po zmianie

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.
Adres skrzynki podawczą ePUAP zostanie podany wkrótce na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.