loading icon

Wyjaśnienia Treści SIWZ – Grupa Zakupowa Nr XXVII/2019 VOLTRA

Wyjaśnienia Treści SIWZ – Grupa Zakupowa Nr XXVII/2019 VOLTRA

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – modyfikacja załącznika 1a/1b/1c

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału pozostaje bez zmian i upływa dnia 19.12.2019 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.
Adres skrzynki podawczą ePUAP zostanie podany wkrótce na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.