loading icon

Aktualizacja załączników SIWZ

Pełnomocnik Zamawiającego – Voltra Sp. z o.o. / Voltra Energy Sp. z o.o. reprezentujący Zamawiających w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXVII/2019 Voltra” aktualizuje załaczniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Aktualizacja ma charakter doprecyzujący załącznik 1a/1b/1c w pozycjach wskazanych jak niżej oraz dostosowujący daty w formularzach cenowych (zgodnie z SIWZ):

Zmiany lub uzupełnienie danych dot. części 2 – zał 1b:

– zmiana numeracji w kolumnie A – L.p. dla Gminy Domaniów (poprzednio było 1, 3, 4 ,5 ,…)

– pkt. nr 15 w Gminie Janowiec  – zmiana taryfy na C12a (poprzednio była C11)

– pkt. nr 83 w Zakład Budżetowy związku gmin EKOWOD w Lidzbarku Warmińskim w kolumnach: Numer PPE/ewidencyjny, Moc umowna, Pierwsza/ Kolejna zmiana sprzedawcy, Aktualny sprzedawca, Rodzaj umowy, Okres wypowiedzenia, Okres obowiązywania umowy, Złożone wypowiedzenie

– pkt. nr 84 w Zakład Budżetowy związku gmin EKOWOD w Lidzbarku Warmińskim w kolumnach: Numer licznika, Obecna Taryfa, Moc umowna, miesiące, Pierwsza/ Kolejna zmiana sprzedawcy, Aktualny sprzedawca, Rodzaj umowy, Okres wypowiedzenia, Okres obowiązywania umowy, Złożone wypowiedzenie.

Zmiany zostały wyróżnione w załaczniku kolorem czerwonym.

Zmiany nie wpływają w sposób istotny na warunki zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (uwzględniająca w/w modyfikacje)

Termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa dnia 19.12.2019 r. o godz. 11:00

Adres skrzynki podawczej ePUAP: /1437063/Skrytka

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.