loading icon

Zawiadomienie o modyfikacji Formularzy cenowych oraz Formularza oferty

Pełnomocnik Zamawiającego – Voltra Sp. z o.o. / Voltra Energy Sp. z o.o. reprezentujący Zamawiających w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXIII/2019 Voltra” dokonuje uzupełnienia załaczników 2a/2b/2c (Formularze cenowe) oraz załącznik 2 – Formularz oferty. Uzupełnienie polega na przyporządkowaniu szacunkowego zapotrzebowania na energię do poszczególnych taryf i stref rozliczeniowych oraz dopisanie “Części 3 przedmiotu zamówienia tj.  Taryfa BXX” w punkcie 1 Formularza oferty

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 13/08/2019 Godzina 11:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.
Adres skrzynki podawczą ePUAP zostanie podany wkrótce na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.